REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Regulamin Serwisu internetowego  www.duqtor.pl oraz zasady świadczenia usług serwisowych stacjonarnie

 

Szanowny Użytkowniku, Drogi Kliencie,

jest nam miło gościć Cię w naszym Serwisie internetowym. Regulamin, który znajduje się poniżej określa warunki i sposób korzystania zarówno z Serwisu internetowego www.duqtor.pl oraz działającej pod nim stacjonarnie pracowni naprawy głowic USG DUQTOR nazwanej na potrzeby niniejszego regulaminu Serwisem stacjonarnym, a oba łącznie Serwisem.

 

§1 Podstawowe definicje

1.     Serwis internetowy/Usługodawca – serwis internetowy dostępny, będący jednocześnie Usługodawcą oraz działający pod nim Serwis stacjonarny, łącznie zwane Serwisem.

2.     Właściciel DUQTOR Łukasz Chwietczuk NIP 9542498455, Tel. 608848784

3.     Adres Właściciela ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Właściciela rozumie się przez to następujące dane:

a)     siedzibę: ul. Pod Młynem 21/1, 40-313 Katowice

b)     adres mailowy: biuro@duqtor.pl

4.     Użytkownik/Klient – oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu Internetowego lub Serwisu stacjonarnego.

5.     Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Serwisem a Klientem, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartą za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

6.     Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem niniejszego Serwisu, polega na mechanicznej obróbce ręcznej i mikroskopowej następujących elementów głowic ultrasonograficznych (USG):

a.      soczewki akustycznej głowicy (tzw. gumy czołowej głowicy)

b.     obudowy głowicy

c.      izolacji przewodu głowicy

d.     dławika głowicy.

§2 Postanowienia ogólne

 

1.     Serwis internetowy i działający pod nim Serwis stacjonarny niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa,  zasadom  współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.

2.     Serwis internetowy i działający pod nim Serwis stacjonarny oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klienta jakie są  przewidziane między innymi Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Serwis internetowy i działający pod nim Serwis stacjonarny, danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zadań serwisu. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Serwis internetowy określone zostały w „Polityce prywatności” Serwisu internetowego.

3.     Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez złożenie podpisu na Formularzu Serwisowym lub poprzez przyjęcie złożonej oferty indywidualnej. Do korzystania z Usług Serwisu konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu.

4.     Administratorem danych osobowych jest Serwis internetowy i działający pod nim Serwis stacjonarny. Administratorem Państwa danych osobowych jest DUQTOR Łukasz Chwietczuk NIP 9542498455, ul. Pod Młynem 21/1, 40-313 Katowice, Tel. 608848784, e-mail: biuro@duqtor.pl

5.     Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

a.      nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Serwis internetowy i działający pod nim Serwis stacjonarny prowadzi zbiór danych Użytkowników w/w Serwisu internetowego;

b.     uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Serwis internetowy i działający pod nim Serwis stacjonarny;

c.      ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;

d.     uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

e.      uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

f.      poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

g.     żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.     Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany do niezwłocznego uaktualnienia danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.

7.     Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Serwis danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dochodzenia roszczeń.

 

§3 Warunki świadczenia usług

 

1.     Niniejszy Serwis internetowy i działający pod nim Serwis stacjonarny świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej (przyjmowanie zleceń) oraz za pomocą serwisu stacjonarnego (wykonywanie/realizacja zleceń).

2.     W celu prawidłowego przebiegu procesu oraz zapewnienia bezproblemowego kontaktu pomiędzy Klientem a Serwisem, Klient dostarcza wraz ze zgłaszanym sprzętem lub drogą elektroniczną Formularz Serwisowy, który otrzymuje drogą elektroniczną wraz z ofertą indywidualną.

3.     Opłaty za wykonaną usługę Klient dokonuje na podstawie faktury proforma przed nadaniem przesyłki zwrotnej do Klienta. Za skuteczne dokonanie płatności Serwis przyjmuje uznanie rachunku bankowego lub otrzymanie potwierdzenia wykonania przelewu emailem. W razie wyjątku Serwis dopuszcza inne ustalenia dotyczące płatności.

4.     Formę płatności Serwis ustala każdorazowo z Klientem.

5.     Opłatę za transport w obie strony ponosi Klient.

 

§4 Umowa świadczenia usług

 

1.     Serwis kwalifikuje głowicę USG do wykonania usługi na podstawie otrzymania następujących informacji o sprzęcie:

a.      producent i model głowicy

b.     opis i zdjęcia uszkodzeń

c.      zdjęcia z obrazowania głowicy

d.     opcjonalnie informacje z innej firmy dokonującej przeglądu aparatu USG.

2.     Na podstawie danych zawartych w pkt 1 przygotowana zostaje wstępna oferta indywidualna do akceptacji Klienta, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną wraz z Formularzem Serwisowym.

3.     Przesyłając głowicę USG do Serwisu, Klient oświadcza, że jeżeli istniały niepokojące lub jakiekolwiek zakłócenia w obrazie, to zostały one ujawnione i omówione z Serwisem oraz w miarę możliwości zostały przesłane lub załączone do przesyłki zdjęcia z obrazu głowicy.

4.     Jeżeli Klient zlecając Serwisowi wymianę soczewki akustycznej nie dysponuje jednocześnie zdjęciami z obrazowania głowicy, to ewentualne roszczenia związane z obrazem głowicy po wymianie soczewki mogą nie zostać rozpatrzone.

5.     Głowica USG przesłana do Serwisu podlega oględzinom i weryfikacji czy uszkodzenia zgodne są ze zgłoszeniem. W niektórych przypadkach dopuszcza się przedstawienie oferty indywidualnej do akceptacji dopiero po oględzinach sprzętu w Serwisie. Brak kontaktu ze strony Serwisu na tym etapie oznacza, że wycena podana w pkt. 2 jest ostateczna.

6.     Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zlecenia w sytuacji, gdy przesłany sprzęt po dokładnej weryfikacji nie będzie rokował na skuteczną eliminację usterki.

7.     Czas realizacji zleceń uzależniony jest od rodzaju uszkodzenia i podawany każdorazowo w ofercie indywidualnej. Serwis dołoży wszelkich starań, aby usługi wykonywane były bez zbędnej zwłoki. Jeżeli zaistnieje prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnienia, Klient zostanie o tym wcześniej poinformowany.

8.     Serwis nie udostępnia Klientowi zastępczych głowic USG na czas naprawy.

9.     Przesyłając sprzęt do Serwisu zaleca się, aby Klient skorzystał z przesyłki kurierskiej oraz starannie zabezpieczył urządzenia na czas transportu poprzez stosowanie oryginalnych opakowań piankowych przeznaczonych do transportu głowic USG. W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt należy zapakować w opakowanie zastępcze w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko szkód transportowych (tzn. wypełnić wolne przestrzenie wokół produktu w opakowaniu, starannie zakleić opakowanie, etc.)

10.  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek braku wyżej wymienionych zalecanych opakowań oryginalnych do głowic USG lub nieprawidłowego zabezpieczenia ich inną metodą na czas transportu.

11.  Odesłanie sprzętu odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

12.  W sytuacji gdy sprzęt przesyłany jest do Serwisu na podstawie udzielonej gwarancji koszty transportu do Klienta pokrywa Serwis.

 

§5 Gwarancja i postępowanie reklamacyjne

 

1.     Na wykonane Usługi Serwis udziela 12 miesięcznej gwarancji. W uzasadnionych przypadkach czas gwarancji może zostać skrócony.

2.     Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji głowicy USG, użytkowania jej niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzeń wynikających z działania na sprzęt wysokich temperatur lub promieniowania UV,  uszkodzeń powiązanych z elektroniką urządzenia oraz używania niewłaściwych środków dezynfekujących jak również osłon. Gwarancja nie będzie rozpatrzona, jeżeli w wykonane przez Serwis komponenty ingerował inny podmiot niż Serwis.

3.     Klient ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego jak i Serwisu Stacjonarnego.

4.     Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

5.     Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się paragrafie 1 pkt 3 w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja”) i powinny zawierać:

a.      przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji, wskazanie i opisanie niezbędnych okoliczności,

b.     oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail)

c.      podstawę nabycia usługi (fakturę).

6.     Powyższe przesłanki stanowią warunek obligatoryjny rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji.

7.     Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Klientowi na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres wskazany w korespondencji listownej.

 

  §6 Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta informujemy, że świadczone przez Serwis Usługi polegające na wykonaniu nowego komponentu do głowic USG są to usługi zindywidualizowane i z uwagi na swój charakter nierozerwalnie połączone z urządzeniem, co powoduje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi po zrealizowaniu umowy.

§ 7  Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

1.     Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie dotyczą tylko i wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

2.     W wypadku klientów nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą na odległość ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klientowi  stosowne oświadczenie.

3.     Serwis informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt/usługę wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

4.     Serwis ponosi odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt, lecz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

5.     Wszelkie spory między Serwisem a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.

  

§8 Metody płatności

 

1.     Zapłata za Usługę odbywa się przelewem na numer konta bankowego: mBank: 08 1140 2004 0000 3502 7914 1627 lub gotówką.

2.      Serwis dokumentuje sprzedaż Usługi fakturą i jednocześnie oświadcza, że jest podmiotowo zwolniony z VAT zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług artykuł 113 ustęp 1 i 9. Faktura  jest dostarczana Klientowi wraz ze zwracanym sprzętem lub drogą elektroniczną.

3.      Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

 

§9 Postanowienia końcowe

 

  1.  Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Serwisu. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Serwisu skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

2.  Właściciel Serwisu, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:

a.  podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;

b.  osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.

c.  odstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;

d.  dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat.

e.  osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

3.  W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4.  Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

a.  zmiany przepisów prawa;

b.  zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,

c.  zmiany danych Serwisu, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

5.  Zmiany regulaminu nie mają wpływu na Usługi już realizowane bądź  zrealizowane, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili przystąpienia do Usług Serwisu.

6.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2020.