REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Home / REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Przeglądając i użytkując stronę www.duqtor.pl, należącą do firmy Pracownia DUQTOR Weronika Chwietczuk, posiadającą numer NIP 9542450477 oraz REGON 240170897, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.duqtor.pl.
 2. Usługi rekondycji głowic do aparatów ultrasonograficznych wykonywane są przez firmę DUQTOR Łukasz Chwietczuk posiadającą nr NIP 9542498455 oraz REGON 241317888 zlokalizowaną w Katowicach kod 40-313 przy ul. Pod Młynem 21/1 zwaną dalej Serwisem.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują pomiędzy Zleceniodawcą zwanym dalej Klientem, a Zleceniobiorcą zwanym dalej Serwisem i określają zakres oraz warunki, na jakich Serwis świadczy usługi naprawcze w oparciu o Formularz serwisowy.
 4. Usługi naprawcze o jakich mowa w pkt. 1 dotyczą głowic do ultrasonografów, które przekazywane są do Serwisu w celu usunięcia uszkodzeń dotyczących:
  • soczewki akustycznej głowicy USG (tzw. gumy czołowej głowicy)
  • obudowy głowicy USG
  • izolacji przewodu głowicy USG
  • dławika głowicy USG.
 5. Składając zlecenie na obsługę serwisową Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść .
 6. Regulamin dostępny jest na stronie www.duqtor.pl. Wszelkie odstępstwa od regulaminu lub dodatkowe warunki będą miały zastosowanie wyłącznie w przypadku ich wcześniejszego uzgodnienia w formie pisemnej lub przez pocztę email.
 7. W celu prawidłowego przebiegu procesu serwisowania oraz zapewnienia bezproblemowego kontaktu pomiędzy Klientem a Serwisem, Klient proszony jest o wypełnienie formularza serwisowego, który otrzymuje wraz z wyceną. Złożenie zlecenia serwisowego oznacza, że Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu oraz e-mail) w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem  1 września 2019r.

 

II. Przyjęcie sprzętu i realizacja naprawy.

 1. Serwis kwalifikuje do naprawy i dokonuje wstępnej szacunkowej wyceny sprzętu na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub drogą email, uzupełnionego o zdjęcia uszkodzeń głowicy oraz zdjęcia z printera USG.
 2. Klient przesyłając głowicę do Serwisu załącza Formularz serwisowy. Zaleca się aby Klient skorzystał z przesyłki kurierskiej ubezpieczonej na wartość towaru oraz starannie zabezpieczył urządzenia na czas transportu poprzez stosowanie oryginalnych opakowań piankowych przeznaczonych do transportu głowic USG. W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt należy zapakować w opakowanie zastępcze w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko szkód transportowych (tzn. wypełnić wolne przestrzenie wokół produktu w opakowaniu, starannie zakleić opakowanie, etc.) Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek braku wyżej wymienionych zalecanych opakowań oryginalnych do głowic USG lub nieprawidłowego zabezpieczenia ich inną metodą na czas transportu.
 3. Odesłanie sprzętu odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, przesyłką ubezpieczoną.
 4. Przesyłając głowicę USG do Serwisu, Klient oświadcza, że wszelkie zakłócenia w obrazie zostały uprzednio ujawnione lub omówione z Serwisem. W przeciwnym wypadku należy sporządzić na piśmie lub za pomocą poczty email dodatkowe ustalenia dotyczące naprawy.
 5. Głowica USG przesłana do Serwisu podlega szczegółowej diagnozie, a brak ponownego kontaktu ze strony Serwisu oznacza, że wycena podana w pierwszym etapie procesu serwisowego jest wyceną ostateczną.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naprawy w sytuacji, gdy przesłany sprzęt po dokładnej weryfikacji nie będzie rokował na skuteczną naprawę usterki.
 7. W przypadku wyjątkowo skomplikowanej naprawy lub konieczności zamówienia komponentów Serwis zastrzega sobie prawo do korekty kosztów podczas wykonywania usługi. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub mailowo niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji. Kontynuacja naprawy nastąpi po uzyskaniu zgody Klienta na pokrycie dodatkowych kosztów lub zgody na dalszą naprawę jeżeli wystąpi ryzyko niepowodzenia. Zgoda Klienta musi zostać przedstawiona drogą mailową lub pisemną.
 8. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na pokrycie dodatkowych kosztów wynikających z Pkt. 7, Serwis może odmówić dalszej naprawy sprzętu oraz odesłać sprzęt do Klienta.
 9. Czas realizacji napraw uzależniony jest od rodzaju uszkodzenia. Serwis dołoży wszelkich starań aby usługi wykonywane były bez zbędnej zwłoki. Jeżeli zaistnieje prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnienia, Klient zostanie o tym wcześniej poinformowany.
 10. Serwis nie udostępnia Klientowi zastępczych głowic USG na czas naprawy.
 11. Serwis w pełni odpowiada przed Klientem za powierzony mu sprzęt.

 

III. Formy płatności, koszty transportu i gwarancja.

 1. Opłaty za wykonaną usługę Klient dokonuje na podstawie faktury proforma przed nadaniem przesyłki zwrotnej do Klienta. Za skuteczne dokonanie płatności Serwis przyjmuje uznanie rachunku bankowego lub otrzymanie potwierdzenia wykonania przelewu emailem. W razie wyjątku Serwis dopuszcza inne ustalenia dotyczące płatności.
 2. Formę płatności Serwis ustala każdorazowo z Klientem.
 3. Opłatę za transport w obie strony ponosi Klient. Przesyłka standardowo wysyłana jest do Klienta firmą kurierską UPS i jej koszt wynosi 30 PLN brutto.
 4. W sytuacji gdy sprzęt przesyłany jest do Serwisu na podstawie udzielonej gwarancji (pkt. 5), koszty transportu do Klienta pokrywa Serwis.
 5. Na wykonane naprawy Serwis udziela 12 miesięcznej gwarancji. W uzasadnionych przypadkach czas gwarancji może zostać skrócony.
 6. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji głowicy USG, użytkowania jej niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzeń wynikających z działania na sprzęt wysokich temperatur lub promieniowania UV,  uszkodzeń powiązanych z elektroniką urządzenia oraz używania niewłaściwych środków dezynfekujących jak również osłon.
 7. Gwarancja realizowana będzie na podstawie faktury.
 8. Jeżeli w udzieloną przez Serwis usługę naprawczą wystąpi ingerencja ze strony Klienta lub innej firmy serwisowej, gwarancję udzieloną przez naszą pracownię uznaje się za nieważną.
ikona ikona